Położona u stóp Liwocza (562 metrów n.p.m.) Czermna jest jedną z piękniejszych wsi gminy Szerzyny.Duże kompleksy leśne i górskie ukształ­towanie terenu, nadają krajobrazowi niepowta­rzalnego charakteru. Przez długi czas w Czermnej dominowała drewniana zabudowa, która narażona była na niebezpieczeństwo pożarów. Z klęską ognia mieszkańcy starali się radzić sami, ale pomoc przy­chodziła również ze strony strażaków z sąsiednich miejscowości. Zły stan dróg powodował, że często była to pomoc spóźniona. Stąd też mieszkańcy wsi podejmując po II wojnie światowej zobowiązania społeczne związane z budową nowej szkoły i prze­budową istniejących dróg, pomyśleli też o zabezpie­czeniu przeciwpożarowym.

Pierwsi członkowie OSPW 1953 roku, w czasie jednego z zebrań wiej­skich, przewodniczący Gromadzkiej Rady Naro­dowej – Józef Faber poddał wniosek, aby założyć w Czermnej Ochotniczą Straż Pożarną. Pomysł przyjęto entuzjastycznie, w szeregi straży szybko wstąpiło 15 chętnych, cieszących się dobrą opinią, poważnych gospodarzy oraz młodych mężczyzn po odbytej służbie wojskowej. Pierwszy skład OSP Czermna tworzyli: Lesław Bara, Mieczysław Brzeziański, Edward Chmura, Władysław Data, Józef Faber, Józef Gotfryd, Stefan Ignarski, Józef Janusz, Władysław Kupczyk, Władysław Marcisz, Jan Sołtys, Stanisław Świędrych, Józef Wal, Władysław Walczyk, Kazimierz Węgrzyński. Jednostka została zarejestro­wana w powiatowej komendzie Straży Pożarnych w Jaśle, ale nie otrzymała żadnego wsparcia w sprzęcie gaśniczym. W związku z tym ochotnicy z Czermnej wypożyczyli z OSP Tarnowiec sikawkę ręczną, popularnie zwaną „kiwajką” i kilka odcinków węży. Szyb­ko przystąpiono do budowy remizy, która pierwotnie usytuowana była obok Domu Ludowego. Oprócz wspomnianego sprzętu, strażacy przechowywali tutaj ręczną syrenę oraz gong alarmowy. Do transportu si­kawki wykorzystywano wóz konny i parę koni. Wóz należał do Józefa Janusza, a pierwszym woźnicą był Roman Patyk.

W kolejnych latach jednostka doskonaliła swoje umiejętności korzystając z doświadczeń sąsiednich OSP oraz powiększała bazę sprzętową. Pierwszą motopompę M-800 z oprzyrządowaniem otrzyma­no z komendy powiatowej Straży Pożarnych w Ja­śle w 1958 roku. Ochotnicy sami zadbali o środek transportu dla nowego urządzenia i zakupili naj­pierw wóz konny z platformą do transportu sprzę­tu, a następnie, w 1965 roku, nabyli auto terenowe Dodge, wycofane z jednostki wojskowej w Kielcach. Wóz bojowy po adaptacji do potrzeb straży zwięk­szył możliwości ratownicze druhów. Ponieważ do tej pory druhowie nie posiadali żadnego umundu­rowania, zakupiono berety i kombinezony. W 1970 roku na wyposażeniu zjawiła się motopompa M-200. Można ją było złożyć w nowej remizie, która powstała w 1966 roku na terenie kółka rolniczego. Ze szczytu nowej strażnicy druhów do akcji ratow­niczych wzywała już syrena elektryczna.

Pierwszy SztandarJednostka w tym czasie okrzepła i wrosła mocno w lokalną społeczność. Pracę druhów doceniano. W 1972 roku ówczesny proboszcz parafii w Czermnej, ks. Wojciech Lipka ufundował dla straży sztandar, którego poświęcenie i przekazanie ochotnikom zbiegło się z uroczystościami odpustowymi ku czci Matki Bożej Pocieszenia.

Wysłużonego Dodge’a w 1976 roku zastąpił przekazany przez wojewódzką komendę Straży Pożarnych w Tarnowie nowy samochód pożarniczy marki Żuk, a sprzęt gaśniczy i siedzibę OSP przeniesiono w 1983 roku do nowo wybudowanego Wiejskiego Domu Kultury. Ostatnimi laty druhowie z Czermnej modernizo­wali i profesjonalizowali swoją jednostkę. W 2000 roku strażacy otrzymali 60-arową działkę po upad­łym kółku rolniczym. Ochotnicy uchronili teren przed dewastacją, zagospodarowali i zmodernizo­wali budynki, organizując dla siebie nową siedzibę. Sami przeprowadzili adaptację i wykonali wszystkie niezbędne prace.

Star 244W 2002 roku zarząd OSP ze środ­ków własnych i dzięki pomocy finansowej gminy zakupił samochód Star-244, który po karosacji zo­stał włączony do służby ratowniczej.

Nowy SztandarDzień 4 lipca 2004 roku zapisał się mocno w pa­mięci strażaków obchodzących wówczas jubileusz 50-lecia istnienia OSP. Diecezjalny kapelan straży pożarnych ks. Stefan Cabaj poświęcił nowy sztan­dar, a jednostka została odznaczona srebrnym me­dalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

 

13 sierpnia 2008 roku druhów odwiedził nadbryg. Marek Kowalski, zastępca komendanta główne­go Państwowej Straży Pożarnej, który do Czermnej przyjechał na zaproszenie miejscowych ochotników.

Mercedes ATEGO 132929 stycznia 2011 roku jednostka OSP w Czermnej została wyposażona w nowy samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes ATEGO 1329, który został uroczyście poświęcony wraz z nowym garażem. W uroczystości wzięli udział m.in. nad bryg. Marek Kowalski– Z-ca Komendanta Głównego PSP, parlamentarzyści Ziemi tarnowskiej, Wojewoda Małopolski, przedstawiciele samorządu wojewódzkiego i gminnego.

Decyzję o zakupie samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz budowie nowego garażu w Czermnej podjęła Rada Gminy Szerzyny. Zakup samochodu do Czermnej został dofinansowany przez Komendę Główną PSP w Warszawie oraz WFOŚiGW w Krakowie.

Strażacy, oprócz pomocy poszkodowanym w wy­niku klęsk, zawsze znajdowali czas i siły do pracy na rzecz wsi i parafii. Angażowali się w elektryfikację i gazyfikację wsi oraz prace przy budowie miejsco­wych dróg, szkoły, ośrodka zdrowia, domu kultu­ry, przystanków PKS, plebani i nowej świątyni. Na rzecz tej ostatniej wykonali ogrom pracy na każdym etapie budowy, poczynając od przygotowania tere­nu, poprzez zwózkę materiałów budowlanych, beto­nowanie stropów, po roboty wykończeniowe. Wyre­montowali także cmentarz parafialny. Każdego roku swoją obecnością uświetniają uro­czystości religijne i państwowe. Rokrocznie pełnią w okresie wielkanocnym wartę przy  Grobie Pańskim. Żyją sprawami wsi i działają w radzie gminy, sołe­ckiej czy duszpasterskiej. Swoją postawą i zaangażo­waniem przyciągają młodzież do służby.

Przed wartą przy grobie Pańskim Warta przy grobie Pańskim Boże Ciało